Legal Notice

ASTORIA Hotel & Medical Spa

Sanatorium Astoria a. s.
Vřídelní 92/21
360 01 Karlovy Vary
Výpis z OR vedený u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložce číslo 215
IČO: 453 57 242
DIČ: CZ45357242

ID datové schránky: 3vgf665

Upsaná a splacená výše základního kapitálu činí 62.879 tis. Kč.
Sanatorium Astoria a. s. je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group.

Bankovní spojení:

ČSOB a. s., Karlovy Vary,
č. účtu: 582020/0300(CZK), 126732573/0300(EUR),
CZ46 0300 0000 0001 2673 2573 (EUR),  CEKOCZPP (SWIFT)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pobočka Karlovy Vary
č. účtu: 507115034/2700(CZK), 5071150009/2700(EUR)
IBAN : CZ91 2700 0000 0050 7115 0009 (EUR), SWIFT: BACXCZPP

Spisová značka:
B 215 vedená u Krajského soudu v Plzni
Výpis z obchodního rejstříku: Sanatorium Astoria a.s.
Sbírka listin: Sanatorium Astoria a.s.

 

Postup při vyřizování stížností klientů proti postupu poskytovatele zdravotních služeb
Při nespokojenosti se způsobem poskytování zdravotních služeb může klient podat akciové společnosti stížnost.
Ta bude řešena dvojím způsobem:
1. Ústním projednáním stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, a to ještě v průběhu pobytu
klienta.
2. Písemným vyřízením stížnosti do 30 dnů od jejího podání. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je společnost nepříslušná, je možno vyřízení prodloužit o dalších 30 dnů.

Písemná stížnost musí obsahovat veškeré formální náležitosti, zejména:

  • adresu a jméno stěžovatele
  • adresu a jméno poskytovatele zdravotních služeb
  • důvod stížnosti
  • stručný popis události
  • souhlas pacienta, jehož se stížnost týká, s nahlížením do zdravotnické dokumentace
  • podpis stěžovatele.

Akciová společnost eviduje veškeré písemné stížnosti klientů v sekretariátu ředitele.

Stížnost na poskytování zdravotní péče zaslaná faxem nebo v elektronické podobě bez elektronického podpisu musí mít náležitosti písemné stížnosti. Pokud písemnost neobsahuje všechny formální záležitosti, vyzve akciová společnost stěžovatele k jejímu doplnění. Pokud nebudou stěžovatelem nedostatky v jeho písemném podání odstraněny, společnost se stížností zabývat nebude.
Pokud klient, který podal akciové společnosti stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který akciové společnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil – v tomto případě Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Postup poskytovatele zdravotních služeb při vyřizování stížností stanoví zákon č. 372/2011, zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ze dne 6. 11. 2011, v platném znění.

Informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ASTORIA Hotel & Medical Spa – hotel a poskytovatel zdravotních služeb – jako správce údajů shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje pro účely rezervace pobytů (hotelových, lázeňských léčebně rehabilitačních apod.), vystavování daňových dokladů a evidence plateb, dotazů spokojenosti a marketingových akcí.

Údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány na základě právních (zákonných) a smluvních povinností, a rovněž oprávněného zájmu společnosti daného předmětem jejího podnikání. Doba uchování těchto dat se řídí jejich konkrétním účelem a souvisejícími lhůtami stanovenými zákony a právními předpisy.

Jako subjekt údajů máte právo na informaci, jaké údaje jsou zpracovávány, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitku zpracování, a to písemně na adrese:

Sanatorium Astoria a. s., Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary, ČR

E-mail: gm@astoria-spa.cz

(Milan Krajovan, předseda představenstva, tel. +420 725 079 006)

případně přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jan Nouzaj.nouza@hotely-srni.cz; +420 724 844 535

Budete-li potřebovat podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat.